Odstranění biotického zasažení (dřevomorka, dřevokazný hmyz, plísně, řasy, holubí trus aj.)
MěÚ Staré Město pod Králickým Sněžníkem - subdodávka pro Fortex Šumperk odstranění masivního biotického zasažení v celém objektu výškového panelového domu na Sídlišti budovatelů aj.
p. Merpanc Žamberk Odstranění dřevomorky ve zdivu.
Lázně Teplice nad Bečvou při povodních v roce 1997 došlo k zasažení celého komplexu LD Bečva s následným masivním rozvojem plísní (Aspergillus, Penicillium aj.). Vzhledem k náročnosti provozu - uhličitanové koupele - bylo aplikováno komplexní řešení, přičemž však nebyly použity vysušovací technologie a sanační omítky. Stavební konstrukce po dekontaminaci byly ošetřeny nátěrem s obsahem biocidního stříbra. Provoz roku 1998 byl zahájen včas a po celou dobu životnosti nátěru nebyl zjištěn výskyt plísní. Objekt postupně vysychá. - ověření z 23.10.2001 p. Strnad. Kontrola v srpnu 2004 - bez závad
ZŠ Česká Ves po povodních zasažen komplex budov ZŠ. Provedené dezinfekce nezabránily dalšímu výskytu plísní a docházelo k jejich přetransformacím. Na základě doporučení naší firmy nebyly provedeny sanační omítky a vysušování. Na hrubé omítky byl aplikován nátěr tělocvičny a zázemí směsí s obsahem biocidního stříbra. Přes odpor naší firmy byly stěny tělocvičny ihned obloženy dřevěným obkladem. Přes tuto skutečnost nedošlo k výskytu plísní. Obložení zázemí aglomerovanými šablonami vykazovalo silné napadení. Po odstranění obložení však bylo zjištěno, že stěny pod obkladem nevykazují zasažení. V roce 2001 byl konstatován bezzávadový stav - p. Vudmaska.

Ne zcela úspěšný byl zákrok v kuchyni ZŠ, která plnila funkci i velkovýrobny knedlíků. Tato skutečnost vznikla spolupůsobením dvou nepříznivých faktorů:

- nepoužívání klimatizace, ač to bylo podmínkou plnění,

- totálním průsakem dešťových vod narušenou střešní konstrukcí došlo k vyplavení účinné složky.
BERSI Šumvald Vyčištění, dezinfekce kukuřičného sila
Obytné domy - p. Pektor, p. Hlobil, p. Melichar - Otrokovice předmětné domy byly v záplavové oblasti 21 dnů zatopeny. Po dekontaminaci - únik z chemických výroben podniku TOMA - byly domy dezinfikovány a vysušeny. Dle údajů z r. 2005 nedošlo k výskytu žádného biotického a hygienického ohrožení.- p.Pektor - tř. Odboje 960 Otrokovice.
Speciální ZŠ J.A. Komenského stav po poruše vodovodního řádu v I. patře, celé přízemí kontaminováno plísněmi. Aplikováno biocidní stříbro s průběžným vysoušením zdiva. V roce 2001 nebyly zjištěny žádné závady.
penzion Dietzenhoffer - Praha Malá Strana - rodný dům stavitelů (sv. Mikuláš Malá Strana). Stavba je založena na dubových pilotech (nutnost dodržení hranice spodních vod). Odstranění následků povodní (mikrovlny, biocidní stříbro, opatření proti zasažení dřevomorkou).
kostel sv. Mikuláše Jindřichov ve Slezsku - subdodávka pro Ekobau Invest objekt silně zasažen biotickými činiteli (především dřevomorka,dřevokazný hmyz), celková rekonstrukce. Sanace dřevěných konstrukcí - injektáž,nástřik, zdiva. Likvidace 7,5 t holubího trusu (separovaný). Manipulace s odpady - podstatné snížení nákladů na jejich likvidaci.