Čištění a odstraňování následků škod - povodně, záplavy, zátopy.
Lázně Teplice nad Bečvou Lázeňský dům Bečva - při povodních v roce 1997 došlo k zasažení celého komplexu LD Bečva s následným masivním rozvojem plísní (Aspergillus, Penicillium aj.). Vzhledem k náročnosti provozu - uhličitanové koupele - bylo aplikováno komplexní řešení, přičemž však nebyly použity vysušovací technologie a sanační omítky. Stavební konstrukce po dekontaminaci byly ošetřeny nátěrem s obsahem biocidního stříbra. Provoz roku 1998 byl zahájen včas a po celou dobu životnosti nátěru nebyl zjištěn výskyt plísní. Objekt postupně vysychá. - ověření z 23.10.2001 p. Strnad. Kontrola v srpnu 2004 - bez závad
ZŠ Česká Ves Povodně 1997. po povodních zasažen komplex budov ZŠ. Provedené dezinfekce nezabránily dalšímu výskytu plísní a docházelo k jejich přetransformacím. Na základě doporučení naší firmy nebyly provedeny sanační omítky a vysušování. Na hrubé omítky byl aplikován nátěr tělocvičny a zázemí směsí s obsahem biocidního stříbra. Přes odpor naší firmy byly stěny tělocvičny ihned obloženy dřevěným obkladem. Přes tuto skutečnost nedošlo k výskytu plísní. Obložení zázemí aglomerovanými šablonami vykazovalo silné napadení. Po odstranění obložení však bylo zjištěno, že stěny pod obkladem nevykazují zasažení. V roce 2001 byl konstatován bezzávadový stav - p. Vudmaska.
Obytné domy - p. Pektor, p. Hlobil, p. Melichar - Otrokovice předmětné domy byly v záplavové oblasti 21 dnů zatopeny. Po dekontaminaci - únik z chemických výroben podniku TOMA - byly domy dezinfikovány a vysušeny. Dle údajů z r. 2005 nedošlo k výskytu žádného biotického a hygienického ohrožení.- p.Pektor - tř. Odboje 960 Otrokovice.
penzion Dietzenhoffer - Praha Malá Strana Památkově chráněný objekt - rodný dům stavitelů (sv. Mikuláš Malá Strana). Stavba je založena na dubových pilotech (nutnost dodržení hranice spodních vod). Odstranění následků povodní (mikrovlny, biocidní stříbro, opatření proti zasažení dřevomorkou).