Něco o firmě

Firma je zahrnuta do krizového plánu Olomouckého kraje

Dekontaminace - proč dekontaminovat?

Dezinfekce,dekontaminace,čistící práce s použitím aktivní pěny

Mikrovlny: vysoušení, likvidace biotického zatížení, choroboplodných zárodků aj. technologií Mazer:

Speciální čistící práce - odstranění mechu, atmosférických nečistot, antigraffiti systém, konzervace

Biocidní stříbro - univerzální použití - kvasinky, plísně, choroboplodné zárodky aj.

English

Koordinátor BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.Azbest

Lektorská činnost

Konzultační činnost a oponentura:Publikační činnost:

Zastoupení:

Posudky, plány BOZP, technologické postupy aj.

Autorská činnost:

Práce v oblasti památkové péče:

Dekontaminace, sanace po požáru:

Dekontaminace, čištění knih

Lektor - práce s motorovou pilou, školení dřevorubců

Rizikové kácení a ořez stromů

Čistící, úklidové, vyklízecí práce a práce ve zvláštním režimu:

Odstranění biotického zasažení (dřevomorka, dřevokazný hmyz, plísně, řasy, holubí trus aj.)

Horolezecká technika:

Demolice - unikátní technologie manipulace s nebezpečnými odpady

Likvidace dřevomorky, chemická a fyzikální ochrana dřevěných a zděných stavebních konstrukcí:

Čištění parou - SIGNUM

Otryskávání

Nástřiky

Průmyslové vysavače

Čištění a odstraňování následků škod - povodně, záplavy, zátopy.

Povodně Praha

Odklízení sněhu, zabezpečení konstrukcí

Dezinfekce zařízení zasažených včelím moremRizikové kácení a ořez stromů - větší akce

Proč dekontaminovat?

I z původně inertních látek (například vytvrzených plastických hmot) vznikají tepelným rozkladem vysoce toxické produkty jako kyanovodík, čpavek, chlorovodík, toxické sloučeniny fluoru, fosgen, dehet, furany, furfurany, látky s dráždivým, senzibilizujícím, karcinogenním účinkem, látky nebezpečné pro životní prostředí a s jiným ohrožujícím faktorem.
Toxické a jiné produkty hoření neúměrným způsobem zatěžují životní prostředí s přímým negativním dopadem na zdraví osob, působí na zařízení a stavby (např. urychlení koroze kovových předmětů včetně elektroinstalace - působením chloridů, sloučenin uhlíku aj. "vnesenými katalyzátory" může v pozdější době dojít k narušení izolačních poměrů, což představuje zvýšené požární riziko, pronikají betonem až na ocelovou výztuž. Její hloubkovou korozí je narušena statika železobetonových konstrukcí se všemi důsledky).
Objekty po požáru vykazují zpravidla vysoká překročení povolených limitů NPK-Pm a z hlediska zdravotního nelze tyto provozovat.
Při požadavku na zprovoznění objektu při dodržení limitů NPK-P v rámci odstraňování následků požáru je nutné provést dekontaminaci mokrou cestou s aplikací účinných dekontaminačních prostředků. Tzv. "suchá cesta" - otloukání omítek, škrabání aj. je postupem s vysokým rizikem ohrožení zdraví osob vykonávajících práce, popřípadě pohybujících se ve zpracovávaných prostorách. Postup je zpravidla nedostatečně účinný s výskytem velkého množství nebezpečného odpadu, který je nutno likvidovat uložením na skládku nebezpečného odpadu, navíc působí spíš zakonzervování škodlivin ve stavebních konstrukcích s rizikem postupného pronikání do mikroklimatu objektu, čímž způsobí rozvoj alergií, podporu vzniku, popřípadě rozvoje rakoviny a další negativní zátěže živého organismu.

Jak provádíme dekontaminaci?


Dekontaminaci provádíme za dohledu autorizované osoby dle zákona č. 157/1998 Sb.
 • stavební konstrukce mokrou cestou pomocí speciálních zařízení se separátorem s možností protisměrného promývání v uzavřeném cyklu za použití účinných dekontaminačních prostředků,
 • elektroinstalaci, elektroniku, vnitřní zařízení, stroje, knihy aj. aplikací speciálních technologií.
  Prostředky a technologie jsou schváleny příslušnými státními orgány.

  Související reference:
  - HSMŠ Šumperk
  - EZANOVA Šumperk
  - Velamos Loučná a Sobotín
  - Ingstav Opava, střed. Šumperk
  - ZŠ 8. května - Hluchák
  - SOS Jeseník
  - ZZN Zábřeh na Moravě
  Reference podrobně >>>